Funkaspuck.com
to nite

if i die to nite

would you cry to nite

would you cry in a year

would you ever know i'm here


if i die to nite

would you cry to nite

would you every wonder why

would you ever say goodbye

2002-04-27